top of page

Văn hoá là sự phản ánh tư tưởng & kết tinh những giá trị tích cực của mỗi cá nhân, tập thể, cộng đồng tới toàn xã hội.

Chúng tôi đề cao giá trị của văn hoá đối với hạnh phúc & sự phát triển toàn diện về tinh thần của chúng ta.

- The Star X: Nhà sản xuất nội dung số & quảng cáo trực tuyến với sứ mệnh quảng bá du lịch Việt Nam.

- Mã YênĐơn vị tổ chức sự kiện, truyền thông với khát vọng lan toả giá trị tích cực của các hoạt động VHDN.

- An toàn Y tế: Đơn vị truyền thông vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn.

bottom of page