top of page

Hạnh phúc & sự phát triển toàn diện của tinh thần luôn là nền tảng quan trọng nhất của mỗi cá nhân, tập thể & cộng đồng.

Chúng tôi tin rằng, sứ mệnh của mình là đem lại hạnh phúc & sự phát triển toàn diện của tinh thần cho tất cả chúng ta.

TẦM NHÌN

Khởi đầu với những đột phá quan trọng trong thời đại kỉ nguyên số, Lam Yên Thanh Hoa định hưởng trở thành một nhân tố có đóng góp tích cực cho thời kì Đổi Mới & phát triển rực rỡ của tinh thần Việt Nam.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

- Tín tâm

- Chính trực

- Trách nhiệm

- Cống hiến

bottom of page