top of page

Quỹ thiện nguyện đầu tư phi lợi nhuận vào các lĩnh vực xã hội hóa như khoa học, giáo dục, y tế, thể thao... và tham gia các hoạt động từ thiện.

Non-profit foundation non-profit investment in socializing fields such as education, health care, sports... and participating in charity activities.

bottom of page