top of page

Chúng 众 thủy 水 ThanhHoa 华 tẩu 走

LamYên 鞍 Nhật 日 chí 志 lưu 流

Quỹ Lam Yên thành lập năm 2022 với khát vọng cống hiến cho sự nghiệp Đổi mới & hướng đến một Việt Nam hùng cường. Chúng tôi tập trung vào các lĩnh vực đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững với 3 mảng chính: Công nghiệp & thương mại, văn hóa & nghệ thuật, phi lợi nhuận.

 

Lam Yên Foundation was established in 2022 to contribute to Đổi Mới revolution & towards a powerful Vietnam.​We focus on the areas of innovation and sustainable development with 3 main areas: Industry & commerce, culture & art, non-profit.

bottom of page