top of page

Lam Yên Thanh Hoa được thành lập năm 2022 với khát vọng kiến tạo nên những giá trị vượt thời gian, đóng góp tích cực cho thời kì Đổi Mới & phát triển rực rỡ của tinh thần Việt Nam trong thiên niên kỉ thứ III:

Lam Yên Thanh Hoa was established in 2022 with the desire to create timeless values, positively contributing to the period of Đổi Mới & the miraculous development of the Vietnamese spirit in the III millennium:

 
bottom of page