top of page

Quỹ Lam Yên thành lập năm 2022 với khát vọng cống hiến cho sự nghiệp Đổi mới & hướng đến một Việt Nam hùng cường. Chúng tôi tập trung vào các lĩnh vực đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững với 3 mảng chính:

Công nghiệp & thương mại 

- Văn hóa & nghệ thuật

- Phi lợi nhuận 

Lam Yên Foundation was established in 2022 to contribute to Đổi Mới revolution & towards a powerful Vietnam.​ We focus on the areas of innovation and sustainable development with 3 main areas:

Industry & Commerce

- Culture & Art

- Non-profit.

bottom of page